CFIT. Тест на интеллект


Кликните по выбранным картинкам для увеличения


      ЧАСТЬ 1. Субтест 1 


       ЧАСТЬ 1. Субтест 2 


       ЧАСТЬ 1. Субтест 3


       ЧАСТЬ 1. Субтест 4


        ЧАСТЬ 2. Субтест 1 


       ЧАСТЬ 2. Субтест 2 


       ЧАСТЬ 2. Субтест 3


       ЧАСТЬ 2. Субтест 4Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.